Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden.

Nationella
upphandlingsstrategin

Upphandlingsstrategin behövs för att främja innovationer och skapa förnyelse inom offentlig sektor och i näringslivet. Den behövs även för att uppnå målet om offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för väl fungerande verksamheter och ett medel för att nå de nationella miljömålen och sociala hållbarhetsmål.

Utifrån det övergripande målet har regeringen tagit fram sju inriktningsmål för upphandlingsstrategin.

Upphandlande myndigheter och enheter bör eftersträva att uppnå dessa mål i inköpen som sker.

Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.

Effektiva offentliga inköp.

En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.

En rättssäker offentlig upphandling.

En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.

Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

“Fler och fler börjar inse att offentliga upphandlingar är viktiga för samhällsutvecklingen båda för offentlig sektor och för näringslivet och det ska vi upphandlingsnördar vara glada för”

Ardalan Shakarabi, F.d. Civilminister med ansvar för upphandlingsfrågor

miljarder

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige årligen …

… enligt Upphandlingsmyndighetens redovisade statistik om upphandlingspliktiga inköp under år 2019. Det motsvarar närmare drygt en sjättedel av BNP. Drygt en tredjedel av samtliga upphandlingar avser bygg- och anläggningsarbeten.

Här visas några kommunala fastighetsbolag som vi arbetar med:

“Amar Al Djaber är en partner till HBV sedan många år tillbaka och vi ser att han i det adderar värde inte bara till våra medlemmar i sina uppdrag utan även till HBV som organisation genom sitt djupa kunnande inom inköp i allmänhet och inom fastighetsbranschen i synnerhet.”

Johan Almesjö, VD, HBV – allmännyttans inköpsfunktion

“PostNord har under flera år haft ett nära samarbete med Amar Al Djaber. Han är en av de främsta experterna inom upphandlingsområdet i Sverige. Amar bidrar med upphandlingskompetens och är ett pålitligt stöd för våra inköpare.”

Lena Hummerhielm Sjölin, CPO, PostNord Group AB

“Amar har stöttat Sustainable Innovation med både kompetens och utbildningar i LOU-frågor. Som utbildare är han engagerande och pedagogisk och hans korrekta men pragmatiska inställning ger beställare trygghet i hela upphandlingsprocessen.”

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation AB

“Jag har jobbat med Amar i många år och sett honom utvecklas till en av de bästa utbildarna inom offentlig upphandling. Amars kombination av lång erfarenhet av att genomföra upphandlingar och sin juristbakgrund gör honom till en mycket uppskattad föreläsare.”

Johan Lundvall, VD, Colligio AB

“Amar Al Djaber är en partner till HBV sedan många år tillbaka och vi ser att han i det adderar värde inte bara till våra medlemmar i sina uppdrag utan även till HBV som organisation genom sitt djupa kunnande inom inköp i allmänhet och inom fastighetsbranschen i synnerhet.”

Johan Almesjö, VD, HBV – allmännyttans inköpsfunktion

“PostNord har under flera år haft ett nära samarbete med Amar Al Djaber. Han är en av de främsta experterna inom upphandlingsområdet i Sverige. Amar bidrar med upphandlingskompetens och är ett pålitligt stöd för våra inköpare.”

Lena Hummerhielm Sjölin, CPO, PostNord Group AB

“Amar har stöttat Sustainable Innovation med både kompetens och utbildningar i LOU-frågor. Som utbildare är han engagerande och pedagogisk och hans korrekta men pragmatiska inställning ger beställare trygghet i hela upphandlingsprocessen.”

Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation AB

“Jag har jobbat med Amar i många år och sett honom utvecklas till en av de bästa utbildarna inom offentlig upphandling. Amars kombination av lång erfarenhet av att genomföra upphandlingar och sin juristbakgrund gör honom till en mycket uppskattad föreläsare.”

Johan Lundvall, VD, Colligio AB

Zian

är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling och erbjuder upphandlande myndigheter och enheter stöd vid genomförande av upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader.

Vi hjälper våra kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovativ offentlig upphandling.

Upphandlingsstöd erbjuds inom anskaffningsprocessens samtliga beståndsdelar. Vi erbjuder stöd i samband med affärsstrategiska analyser, genomförande av upphandlingar, prövning och utvärdering av anbud, överprövningar, ingående av kontrakt och uppföljning av kontrakt och ramavtal.

Zian arbetar för att öka samhällsnyttan av genomförda upphandlingar. Vi sätter kvalitet i fokus och upphandlar kontrakt och ramavtal som är kostnadseffektiva för våra uppdragsgivare.

Mot bakgrund av att vår jurist har en gedigen praktisk erfarenhet bistår Zian med affärsmässiga och juridiska avvägningar för att hantera komplexa juridiska frågeställningar och rättsliga processer inom upphandlingsområdet. Zian erbjuder våra kunder upphandlingsjuridisk vägledning, rättsutredning, stöd eller ombud vid domstolsprocess inom upphandlingsområdet m.m. 

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur våra tjänster kan hjälpa din organisation för att nå den goda affären.

 Våra tjänster  –  Upphandling  –  Management  –  Utbildning

Våra tjänster

Upphandling  –  Management  –  Utbildning

Upphandling |

Upphandling

Strategiskt inköp, offentlig upphandling och upphandlingsjuridik.

Zian erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för att hantera komplexa frågor inom upphandlingsområdet vilket bidrar till att uppnå affärsmässiga och balanserade avtal.

Våra konsulter erbjuder upphandlingsstöd genom hela upphandlingsprocessen, från den strategiska analysen, fram till kontraktsskrivningen och vid uppföljningen av ingångna kontrakt och ramavtal. Vi kan regelverket och kan hjälpa din organisation att maximera nyttan av genomförda upphandlingar.

Med över tio års erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete kan våra konsulter utlova hög kvalitet i genomförda uppdrag.

Behöver du stöd i överprövningsprocess så kan vi självklart hjälpa till

Vi genomför upphandlingar inom följande områden:

^

Entreprenader (ABT 06/AB 04)

^

Fastighetsförvaltning (ABFF 15)

^

IT-varor och komplexa system

^

Marknad och kommunikation

^

Konsulttjänster (ABK 09)

^

Koncessioner

^

Varukontrakt och varuförsörjning

^

Finansiella tjänster

%

av alla upphandlingar avbryts
men trenden är nedåtgående.

Källa: Upphandlingsmyndighetens statistik om offentlig upphandling 2021.

Flera orsaker ligger bakom att upphandlingar avbryts. Det kan exempelvis bero på felaktigheter i upphandlingsdokumenten eller för få inlämnade anbud. Genom att lägga ner tid på dialog och marknadsundersökningar inför annonseringen så minskar risken för att upphandlingar avbryts i onödan. Dialog bidrar även till bättre förståelse för leverantörers förutsättningar och öppnar upp för innovationer och nytänkande. På Zian värdesätter vi dialog före, under och efter en upphandling.

“Det är viktigt med en god dialog för att göra genomtänkta och bra upphandlingar. Genom olika former av dialog kan exempelvis kravställandet utvecklas och förbättras samt fler företag får möjlighet att delta i upphandlingar.”

Ulrica Dyrke, Jurist och Näringspolitisk expert, Almega

Management |

Management

Verksamhetsutveckling, styrning, affärsrådgivning och utredning.

Zian stödjer upphandlande myndigheter och enheter med att utveckla sina organisationer för att bättre kunna möta utmaningar med upphandlingsarbetet och det strategiska inköpet. Vi lägger även stort fokus på affärsnyttan, styrning och en verksamhetsanpassad inköpsverksamhet. Resultatet blir en organisation som är bättre rustad i att möta framtida utmaningar.

Zian stödjer uppdragsgivare i strategi- och förändringsarbete. Vi har lång erfarenhet av inköp, förståelse för politiskt styrd verksamhet och ett kunnande inom upphandlingslagstiftningen vilket bidrar till att vi är kompetenta till att lösa de mest krävande utmaningarna.

Inom Management stödjer vi upphandlande myndigheter och enheter inom följande:

^

Spendanalyser

^

Kategoristyrning

^

Strategiarbete

^

Kvalificerade utredningar

^

Ledning och styrning

^

Utveckling av chefer och ledare

 “Den strategiska inköpsprocessen innehåller så mycket mer än upphandling. Den medvetenheten börjar sjunka in hos upphandlande myndigheter, men mycket arbete återstår för att åstadkomma en verklig förändring”

Inger Ek, Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

anbudsgivare per
upphandling i genomsnitt

Källa: Upphandlingsmyndighetens statistik om offentlig upphandling för år 2021. Siffran är avrundad till närmaste heltal från 4,9.

För att öka små och medelstora leverantörers möjlighet att delta i upphandlingar krävs en översyn av upphandlingsarbetet och en genomarbetad upphandlingsstrategi. På Zian vågar vi ifrågasätta våra kunders oproportionerliga krav och vi eftersträvar balanserade upphandlingar som möjliggör för en effektiv och sund konkurrens. Inte sällan tillämpar vi remissförfarande inför annonseringen av en upphandling för att få till stånd en dialog med marknaden kring behovet och utformningen av ställda krav.

Utbildning |

Utbildning

Strategiskt inköp, offentlig upphandling och upphandlingsjuridik.

Zian erbjuder skräddarsydda utbildningar inom inköp, juridik och offentlig upphandling på plats hos uppdragsgivaren. Vi utför löpande utbildningar hos myndigheter, landsting och kommuner. Zian genomför även uppdragsutbildningar tillsammans med Colligio.

Zian erbjuder skräddarsydda utbildningar utifrån uppdragsgivarens behov vilket medför flexibilitet i tid, plats och utförande. Tveka inte att höra av dig om du funderar över vilka utbildningar vi kan erbjuda din organisation.

Zian genomför bland annat utbildningar inom följande områden:

^

Direktupphandlingar

^

Ramavtal och avrop

^

IT-upphandlingar i praktiken

^

Fastighetsförvaltning genom AFF

^

ESPD - Egen försäkran

^

Konsultupphandling och ABK 09

^

Fördjupningskurs inom LOU/LUF

^

Upphandling genom AMA AF

%

av  upphandlingarna överprövas.

Källa: Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets gemensamma rapport: Statistik om offentlig upphandling 2020. Siffran är avrundad till närmaste heltal från 7,6.

Att få en överprövning ska inte ses som ett misslyckande. Upphandlingsregelverket är för Zian en metod för att uppnå den goda affären och vi räds inte att utmana juridiken och driva rättsutvecklingen på områden där praxis saknas.

Konsulter

  Amar Al-Djaber, VD och Upphandlingsjurist

amar[@]zian.se | +46 72 531 02 37

Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling. Amar har tio års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete. Amar har stor erfarenhet av LOU och LUF samt innovationsupphandlingar, förkommersiella upphandlingar, dynamiska inköpssystem och koncessioner.

Amar är en av tre författare till rapporten ”Strategiskt upphandlingsarbete” en fallstudie om, och en analys av, det strategiska upphandlingsarbetet i Sverige.  Rapporten återfinns att läsa som bilaga till slutbetänkandet, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling SOU 2013:12.

  Anders Rydén, Upphandlingskonsult

Anders Rydén är civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning data/logistik och är certifierad logistiker. Anders har mer än tio års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete 

Förutom att genomföra upphandlingar har Anders även utfört mycket omfattande spendanalyser, arbetat med kontraktsuppföljning och rådgivning i upphandlingsstrategiska frågor. 

Anders är sedan 2012 VD för Contracta AB, och som sådan anknuten till Zian genom ett tätt samarbete som underkonsult. 

Konsulter

  Amar Al-Djaber, VD och Upphandlingsjurist

amar[@]zian.se | +46 72 531 02 37

Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling. Amar har tio års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete. Amar har stor erfarenhet av LOU och LUF samt innovationsupphandlingar, förkommersiella upphandlingar, dynamiska inköpssystem och koncessioner.

Amar är en av tre författare till rapporten ”Strategiskt upphandlingsarbete” en fallstudie om, och en analys av, det strategiska upphandlingsarbetet i Sverige.  Rapporten återfinns att läsa som bilaga till slutbetänkandet, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling SOU 2013:12.

  Anders Rydén, Upphandlingskonsult

Anders Rydén är civilingenjör i Industriell ekonomi med inriktning data/logistik och är certifierad logistiker. Anders har mer än tio års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete 

Förutom att genomföra upphandlingar har Anders även utfört mycket omfattande spendanalyser, arbetat med kontraktsuppföljning och rådgivning i upphandlingsstrategiska frågor. 

Anders är sedan 2012 VD för Contracta AB, och som sådan anknuten till Zian genom ett tätt samarbete som underkonsult. 

Aktuellt

Elektronisk auktion

Elektronisk auktion

Sedan 2010 har det funnits möjlighet för upphandlande myndigheter och enheter att nyttja elektroniska auktioner vid tilldelning av kontrakt. I Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, regleras...

read more
DIS – Dynamiskt inköpssystem

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem, förkortas DIS, kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. I samband med införandet av Lag...

read more
Åberopande av andra företags kapacitet

Åberopande av andra företags kapacitet

Vad är skillnaden mellan företag vars kapacitet åberopas och en underleverantör? Enligt 14 kap 6 § får en anbudsgivare för ett visst kontrakt åberopa andra  företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och...

read more

Kontakt

Zian AB med säte i Stockholm
Org. nummer: 559019-2513
E-post: info[@]zian.se
Adress: Box 601, 101 32 Stockholm
Mobil: +46 72-531 02 37

Zians konsulter genomför uppdrag med beaktande av företagets kvalitets- och miljöpolicy. Sedan 2022 har företaget ett tredjepartscetificat inom kvalitetledningssystem (ISO 9001) samt miljöledningssystem (ISO 140001).

Ansvarsförsäkring finns för bedriven verksamhet.

Företaget är momsregistrerat sedan 2015 och innehar F-skattsedel.