Nätvärket för upphandlare

Är du upphandlare eller upphandlingskonsult och intresserad av offentlig upphandling är du välkommen att anmäla dig till nätverket.

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och bidra med utveckling tillsammans med kollegor i samma situation. Nätverket omfattar kortare föreläsningar, genomgång av regelverket, goda exempel, ny praxis inom området och möjlighet till diskussioner och workshop.

För att underlätta arbetet med offentlig upphandling har Zian startat ett nätverk för upphandlare tillsammans med Upphandling24.
Amar Al-Djaber svarar för modereringen av nätverket

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på konferenser anordnade av Upphandling24.

Aktuellt

Elektronisk auktion

Elektronisk auktion

Sedan 2010 har det funnits möjlighet för upphandlande myndigheter och enheter att nyttja elektroniska auktioner vid tilldelning av kontrakt. I Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, regleras...

read more
DIS – Dynamiskt inköpssystem

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem, förkortas DIS, kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. I samband med införandet av Lag...

read more
Åberopande av andra företags kapacitet

Åberopande av andra företags kapacitet

Vad är skillnaden mellan företag vars kapacitet åberopas och en underleverantör? Enligt 14 kap 6 § får en anbudsgivare för ett visst kontrakt åberopa andra  företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och...

read more
Grundprinciperna vid en direktupphandling

Grundprinciperna vid en direktupphandling

Vilken genomslagskraft har grundprinciperna på direktupphandlingar? Hur ska upphandlande myndigheter och enheter förhålla sig vid framtagande av upphandlingsdokument för upphandlingar av lågt värde?  Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten konstaterade att en...

read more
Beslut och avtalsspärr vid avrop enligt LUF

Beslut och avtalsspärr vid avrop enligt LUF

Många upphandlande enheter som genomför avrop på ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning tillämpa en ”frivillig”-avtalsspärr i samband med tilldelningen. Finns det stöd för ett sådant förfarande eller måste avropet innehålla en avtalsspärr? Kan avropskontrakt...

read more
Stopp för leveransavtal vid avrop från ramavtal

Stopp för leveransavtal vid avrop från ramavtal

Att göra ett avrop från ett ramavtal som inte resulterar i tilldelning av ett kontrakt, utan ett nytt ramavtal, strider enligt Kammarrättens mening mot bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. Det är därmed inte förenligt med lagen att tilldela kontrakt (avrop)...

read more
Hyresundantaget i praxis

Hyresundantaget i praxis

Gränsen mellan byggentreprenadkontrakt och hyresundantagets tillämpningsområde har varit föremål för flertalet överprövningar. Kan undantaget tillämpas vid fastighetsförvärv där byggnaden ännu inte har uppförts, men planeras att uppföras av upplåtande företagetet?...

read more
Förhandling vid avrop

Förhandling vid avrop

En fråga som upphandlare ställs inför är om det är möjligt att förhandla med ramavtalsleverantörer vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning (nedan benämnt avrop). Klassiska direktivet och LOU innehåller långtgående bestämmelser om hur avrop ska...

read more
Oskäliga betalningsvillkor

Oskäliga betalningsvillkor

Den 16 mars 2013 trädde bestämmelser som motverkar långa betalningstider i kommersiella förhållanden. Dessa bestämmelser infördes bland annat i Räntelagen. Bestämmelsernas syfte är att motverka oskäliga betalningsvillkor och dröjsmålsräntor inom näringslivet. Mer än...

read more
Sluta tilldela ramavtal

Sluta tilldela ramavtal

Artikeln bygger på Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (gamla LOU). Texten nedan är därmed inte tillämplig på nuvarande lagstiftning. Många upphandlande myndigheter och enheter avslutar en ramavtalsupphandling genom ett tilldelningsbeslut. Men kan ett...

read more

Kontakt

Zian AB med säte i Stockholm
Org. nummer: 559019-2513
E-post: info[@]zian.se
Adress: Box 601, 101 32 Stockholm
Mobil: +46 72-531 02 37

Zians konsulter genomför uppdrag med beaktande av företagets kvalitets- och miljöpolicy. Sedan 2022 har företaget ett tredjepartscetificat inom kvalitetledningssystem (ISO 9001) samt miljöledningssystem (ISO 140001).

Ansvarsförsäkring finns för bedriven verksamhet.

Företaget är momsregistrerat sedan 2015 och innehar F-skattsedel.