Elektronisk auktion

Elektronisk auktion

Sedan 2010 har det funnits möjlighet för upphandlande myndigheter och enheter att nyttja elektroniska auktioner vid tilldelning av kontrakt. I Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, regleras...
DIS – Dynamiskt inköpssystem

DIS – Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem, förkortas DIS, kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. I samband med införandet av Lag...
Åberopande av andra företags kapacitet

Åberopande av andra företags kapacitet

Vad är skillnaden mellan företag vars kapacitet åberopas och en underleverantör? Enligt 14 kap 6 § får en anbudsgivare för ett visst kontrakt åberopa andra  företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och...
Grundprinciperna vid en direktupphandling

Grundprinciperna vid en direktupphandling

Vilken genomslagskraft har grundprinciperna på direktupphandlingar? Hur ska upphandlande myndigheter och enheter förhålla sig vid framtagande av upphandlingsdokument för upphandlingar av lågt värde?  Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten konstaterade att en...
Beslut och avtalsspärr vid avrop enligt LUF

Beslut och avtalsspärr vid avrop enligt LUF

Många upphandlande enheter som genomför avrop på ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning tillämpa en ”frivillig”-avtalsspärr i samband med tilldelningen. Finns det stöd för ett sådant förfarande eller måste avropet innehålla en avtalsspärr? Kan avropskontrakt...